12
آگوست

کته کباب کلبه

نصب استیکر بر روی شیشه های بیرونی کته کباب کلبه واقع در فلکه اول صادقیه

کته کباب کلبه کته کباب کلبه کته کباب کلبه کته کباب کلبه کته کباب کلبه کته کباب کلبه کته کباب کلبه کته کباب کلبه کته کباب کلبه کته کباب کلبه