04
آگوست

یاران دریان شعبه ترنج

پاک کردن الحاقات شیشه بیرون مغازه و چاپ، برش و نصب استیکر بر روی شیشه یاران دریان شعبه ترنج