04
آگوست

باطری سازی موسی

برش و نصب شبرنگ و روز رنگ بر روی شیشه های ورودی باطری سازی موسی