04
آگوست

تابلوی شهرداری

برش و نصب روز رنگ بر روی تابلوی شهرداری مشخصات ساختمان