10
دسامبر

مجموعه پارا

برش و نصب روز رنگ بر روی دیوار های داخلی مجموعه پارا