02
فوریه

کف بیمارستان

برش و نصب شبرنگ بر روی کف زمین بیمارستان برای راهنمایی مراجعین