09
مارس

گروه سولیکو

برش و نصب شبرنگ و روز رنگ برای گروه سولیسو تولید کننده سوسیس و کالباس در بام لند