02
فوریه

گوشت دشت مغان

برش و نصب شبرنگ و روز رنگ بر روی دیوار بیرونی سوپر گوشت دشت مغان