02
مارس

چاپ برچسب اموال

برچسب اموال یکی از موارد مورد نیاز شرکت ها، سازمان ها و مجموعه های نسبتا بزرگ می باشد. از این برچسب ها برای نشانه گذاری دارایی ها و ابزار...

ادامه مطلب